pojem, zkratka český ekvivalent popis
10YFOP Desetiletý rámec programů USV

Desetiletý rámec programů USV

DecouplingDe-linking Odpoutání trendů

Odpoutání resp. Rozdvojení křivek vývoje zátěže životního prostředí a vývoje ekonomického výkonu. Vyjadřování decouplingu je vhodné tak, aby vyjsnilo, zda dochází-li k pozitivnímu vývoji, tedy k oddělení křivek. OECD (2002) navrhuje vyjadřovat decoupling pomocí koeficientu decouplingu, který se vypočte podle vztahu: Kdec = 1 – (indikátor zátěže ŽP/indikátor hnací síly)konec období /(indikátor zátěže ŽP/indikátor hnací síly)začátek obdobíK decouplingu dochází tehdy, je-li hodnota Kdec větší než 0. Maximální hodnota koeficientu je rovna 1 – v tomto případě dosahuje indikátor zátěže životního prostředí nulové hodnoty. Prostřednictvím koeficientu decouplingu není možné rozlišit, dochází-li k absolutnímu nebo relativnímu decouplingu, jeho hodnota pouze vyjadřuje míru oddělení křivek. Koeficient decouplingu je výhodné použít při mezinárodním srovnávání.

Ecological Footprint Ekologická stopa

Ekologická stopa definované populace je celková plocha ekologicky produktivní země a vodní plochy, využívaná výhradně pro zajištění zdrojů a asimilaci odpadů produkovaných danou populací, při používaní běžných technologií. Metodu autorů ES Wackernagela a Reese je zaměřena na sledování zdrojů zajiš�ujících spotřebu a uvolněných odpadů. ES lze srovnávat např. s množstvím ekologicky produktivní půdy dané země. Slabiny ES jsou např. že jde o indikátor značně agregovaný, využívající řadu odhadů (např. „stopy“ energie), nerozlišuje teoreticky a skutečně využívanou půdu, udržitelným a neudržitelným využitím půdy.Více o ES např. na www.hraozemi.cz

MIPS

(Material Input Per Service-unit achieved) – materiál a energie na jednotku služby

Rebound Effect Efekt odrazu, "indukce spotřeby"

Indukce spotřeby je dána zákonem poptávky (“Law of Demand”), základního principu, že pokud cena (vnímaná spotřebitelem) klesá, spotřeba obvykle vzroste. Indukce je známý průvodce inovace i expanze mimo udržitelné scénáře od počátku industrializace – poprvé byla popsána 1865 Stanley Jevonsem u růstu spotřeby uhlí u efektivnějšího parního stroje. Indukce je jednoduše měřitelná z rozdílu projektovaných úspor skutečných úspor. Indukce má přímé, nepřímé a makroekonomické efekty a je nutné s ní počítat v ovlivňování spotřeby do udržitelných mezí nerůstové ekonomiky. Soutěžní a expanzivní paradigma výroby a najaté reklamy indukuje spotřebu např. v dopravě (“zasej silnice- sklidíš auta”), v nakládání s výrobky a odpady („postav spalovnu – odpady porostou“), i stavebnictví („lépe izolované domy podporují přetápění“). Přísliby „informační revoluce“ nahradit cestování lidí komunikací jsou zatím nenaplněné. Inovace výroby úspornějších výrobků (počítačů, aut apod.) je částečně zhoršena růstem počtu výrobků a intenzitou jejich používání (déle zapnuté počítače, tisk „zbytečných“ dokumentů, počet jízd).

YOMAG

YOMAG je online magazin pro evropské mladé lidi nabízející spotřebitelům informace o spotřebě a zábavu (móda, muzika, reklama, potraviny, cestování atd.). Magazin odebírá cca 300 mladých lidí z Rakouska ,Belgie, Německa, Itálie, Norska, Španělska – Česko, Makedonie , Slovnesko Rumunsko a Polsko spolupracují. Cílem YOMAG je přinášet informace pro každodenní život, testovat výrobky a služby, ale zabývá se také sociálními a politickými důsledky spotřebitelských návyků.