Slovensko

Rámcovým dokumentem pro implementaci principů udržitelnosti je Stratégia environmentálnej politiky (1993) a Národný environmentálny akčný plán (1996).

Jako kandidátská země pro vstup do EU se SR angažuje hlavně ve sladění svých nároků na ochranu životního prostředí se státy EU:

  1. Integrace zájmů životního prostředí a promítnutí strategických dokumentů environmentální politiky do veřejných a sektorových politik
  2. Čerpání prostředků z předvstupních zdrojů EU
  3. Spolupráce zemí Višegrádské čtyřky v oblasti životního prostředí.
  4. Vypracování progresivní strategie trvale udržitelného rozvoje a uplatnění místní Agendy 21
  5. Vypracování nové státní environmentální politiky a důsledné uplatňování národního environmentálního akčního programu
  6. Přistoupení k dohodě z Aarhusu o přístupu k informacím, účasti veřejnosti a přístupu ke spravedlnosti ve věcech životního prostředí
  7. Reforma veřejné správy směřující k posílení kompetencí samospráv v oblasti životního prostředí
  8. Vyjasnění kompetencí Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství v oblasti vodního hospodaření, ochrany přírody a krajiny v SR
  9. Koncepční uplatňování ekonomických nástrojů v oblasti životního prostředí a zřízení fondu pro životní prostředí